MINNTA

MINNTA strategic marketing

Quan parlem d’estratègies dins d’un Pla de Màrqueting, ens referim a un conjunt de decisions sobre accions i recursos a utilitzar que ens permetran assolir els objectius finals de l’empresa o organització.
Minnta creada el 2007 amb una clara visió de futur.

When we talk about strategies within a Marketing Plan, we refer to a set of decisions about actions and resources to be used to enable us to achieve the ultimate goals of the company or organization.
Minnta created in 2007 with a clear vision.